Zaloguj


 

PIERWSZA KOLEKTA-TACA

na utrzymanie i rozwój naszej Parafii

 

Każda ludzka społeczność na ziemi, także wspólnota Kościoła czyli wszyscy ochrzczeni, jesteśmy wspólnota materialno-duchową. Potrzebujemy pomocy dla ducha i dla ciała, wówczas możemy istnieć i rozwijać się. Dlatego przełożeni Kościoła z Papieżem na czele ustanowili Piąte Przykazanie Kościelne w słowach: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”

 

Nie możemy oczekiwać pomocy od osób niewierzących, czy wyznających inną religię. Ich członkowie - jak widzimy to szczególnie w tym kraju - sami troszczą się i materialnie wspierają swe meczety, sale modlitwy czy inne miejsca kultu. Jeśli komukolwiek zależy na jakimś dobrym dziele, sprawie, wspólnocie z zaangażowaniem wspiera to dzieło, szkołę, stowarzyszenie, klub, organizację, parafię, kościół, boisko sportowe i inne dobre cele. Nie wspieramy takiej społeczności, która przeszkadza nam lub utrudnia dzieciom i młodzieży rozwój oraz wzrastanie, także duchowe.

 

Działalność, funkcjonowanie i posługa każdej Parafii prowadzona jest dzięki materialnemu wsparciu wiernych. Parafia troszczy się o utrzymanie kościoła, budynku mieszkalnego, prowadzenie napraw, remontów, utrzymanie czystości i bezpieczeństwa, pokrywa koszty wykonanych prac osobom zatrudnionym, prowadzącym rekolekcje, wynagradza kapłanów proszonych o pomoc w spowiedzi, zastępstwach, opłaca udział w spotkaniach, konferencjach i dokształcaniu organizowanym przez Polską Misję Katolicką w Londynie, pokrywa koszty przejazdu, opłaca rachunki za podatek, gaz, elektryczność, telefony, materiały drukarskie, papier, opłaty pocztowe, itp.

 

W historii Narodu Wybranego pomoc dla wspólnoty religijnej wyrażała się w różnych formach. Składano dziesięcinę, czyli dziesiątą część plonów przeznaczono dla kultu religijnego, np. dziesiąty worek zboża z dorocznych plonów.

 

Dziś praktycznie jest to niemożliwe. Każdy za swą pracę otrzymuje wynagrodzenie pieniężne i tymi środkami płatniczymi nabywamy produkty, opłacamy rachunki i dzielimy się z potrzebującymi.

 

Ile powinienem złożyć na tacę dla Parafii, do której należę? - pytają wierni. Odpowiedzi są różne. Historycznie, byłaby to dziesiątą część dochodów; inni mówią, że wystarczy ‘wdowi grosz’, jeszcze inni, że ‘co łaska’, a ponieważ łaska jest bezcenna więc nie wiemy ile ofiarować.

 

Kilka lat temu śp. kardynała Basil Hume OSB, Arcybiskup Westminsteru zapytany przez wiernych, jak powinni wspierać materialnie swoją Parafię odpowiedział: „Każdy ma dzisiaj inną pracę i otrzymuje za nią różne wynagrodzenie, uważam, że sprawiedliwe byłoby, gdyby wierny ofiarował tygodniowo dla swego kościoła, dla swojej parafii, wartość jednej godziny swej pracy”.

 

Różne mogą być formy przekazania daru na pierwszą tacę:

  • dar luzem, gotówką

  • dar w kopercie Gift Aid, do którego Rząd Brytyjski dodaje 25%

  • czek wypisany na PCM Mansfield znaczy 'Polish Catholic Mission' i przekazany ks. proboszczowi lub członkowi Rady

  • Standing Order - zgłoszenie w Banku, aby z mojego konta była przelewana każdego miesiąca określona kwota na konto naszej Parafii. np. £5, £10 czy £15.

  • Okazjonalny dar przekazany on-line na konto Parafii

Wypisany czek na Parafię czy zdeklarowane Standing Order sprawiają, że Państwo Brytyjskie do ofiarowanego daru dodaje 25%, jeśli ofiarodawca płaci podatek w UK.

 

Wszystkim wiernym, którzy biorą współodpowiedzialność za naszą Polską Parafię i rozumieją potrzeby kościoła, ks. Proboszcz z Radą Administracyjną i Duszpasterską składa serdeczne podziękowanie.

Niech Dobry Bóg, hojny w swych darach,

wynagrodzi każdemu ofiarodawcy!

 

Inaczej przedstawia się sprawa z drugą kolektą-tacą.

Więcej informacji w zakładce KOLEKTA 2

 

SŁOWO BOŻE