Zaloguj

NARZECZENI

 

Najbliższy Kurs Przedmałżeński, sobota, 22 kwietnia 2023, g.9:00-17:00 odbędzie się w Polskiej Parafii Nottingham, przy 2 Sherwood Rise NG7 6JN. Kurs połączony jest z Poradnią Życia Rodzinnego.

Narzeczeni zgłaszają się drogą mailową do ks. proboszcza Krzysztofa Kawczyńskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. podając swoje imiona i nazwiska z zaznaczeniem, że należą do Parafii Mansfield. Na zakończenie Nauk uczestnicy otrzymują dokument. Więcej na: www.parafianottingham.org.uk

 

*******

Narzeczeni, którzy należą do Polskiej Parafii i mieszkają ponad 6 miesięcy w Anglii - wśród nich jeden Polak/Polka - planujący przyjąć Sakrament Małżeństwa w Anglii, w Polsce lub innym kraju - są proszeni o przeczytanie poniższych informacji i skontaktowanie się ze swoim księdzem Proboszczem w Anglii celem przygotowania wymaganych dokumentów i spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych.

 

Siódme: Małżeństwo - co to jest, zobacz i posłuchaj, 10 min.

 

Wyjaśnienia dotyczą Polaków, żyjących w Anglii i Walii, którzy:

 • należą do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (Polskie Parafie na Wyspach są parafiami personalnymi, dlatego wierni muszą złożyć formalną Deklarację, w której wyrażają wolę włączenia się w życie lokalnego Kościoła polskiego). W naszej Parafii należy wypełnić KARTĘ PRZYNALEŻNOŚCI.
 • pragną zawrzeć Małżeństwo Sakramentalne
 • mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy.      Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy przygotowują wszelkie formalności w Polsce w Parafii ślubu.

 

Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim angielskim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w angielskim Kościele katolickim.

 

Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy, należą do jednej z parafii Polskiej Misji Katolickiej i pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu rozpoczęcia procedur przygotowawczych.

 

Wyjątek stanowią osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński, nawet jeżeli został on rozwiązany i osoby te mogą zawrzeć powtórne małżeństwo lub już je zawarły z obecnym narzeczonym / obecną narzeczoną.
W takim przypadku nie wolno ustalać daty ślubu przed skontaktowaniem się z Sekretariatem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii w Londynie. Trzeba bowiem ustalić, czy dana osoba jest stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dotyczy to przede wszystkim niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub, który uważany jest za rozwiązany w świetle prawa cywilnego.


W wielu takich przypadków potrzebne jest orzeczenie stanu wolnego tej osoby przez Katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten zajmuje około 18 miesięcy.

 

Wyjątek stanowią także narzeczeni katolicy, których sakramentalne małżeństwo zostało przez Trybunał Kościelny II Instancji uznane jako zawarte nieważnie, a w decyzji Trybunału zawarta jest klauzula warunkowa. Osoby takie powinny jak najszybciej skontaktować się z Sekretariatem Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Kontakt:

Adres: 4 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ
tel. (020) 7226 3439, fax (020) 7704 7668;

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

W przypadku katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem, należy przedstawić metrykę ślubu, prawomocny wyrok sądu, a w czasie spotkania z duszpasterzem wypełnić Prośbę o uznanie stanu wolnego podając wszystkie adresy, pod którymi dana osoba mieszkała w trakcie trwania małżeństwa.

 

Dokumenty, które należy skompletować i zabrać ze sobą na spotkanie z duszpasterzem:

 • Dokument tożsamości /paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy ze  zdjęciem/
 • Metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego /data wydania metryki nie może być starsza niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu/; należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z tymi w dokumencie tożsamości; w przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli w metryce chrztu nie ma adnotacji o przyjętym Sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której Sakrament ten był przyjęty.

UWAGA: okres 6-o miesięcznej ważności metryki chrztu, adnotacje o bierzmowaniu i braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w metryce chrztu nie obowiązują osób ochrzczonych w innych Kościołach chrześcijańskich (niekatolickich), które przedstawiają metrykę Chrztu wydaną przez tamte Kościoły.

 • Dokument z Kursu Przedmałżeńskiego.        Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Anglii i Walii lub w Polsce. Kurs można odbyć zarówno w parafiach polskich, jak i tych prowadzonych przez diecezje angielskie (zalecane jest to w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego). Ukończenie kursu małżeńskiego jest w zasadzie obowiązkowe tylko dla katolików. Zachęca się jednak, by w miarę możliwości narzeczeni niekatolicy uczestniczyli w tych kursach, by mogli poznać, chociaż w zarysie, istotę nauczanie Kościoła katolickiego o sakramencie Małżeństwa. Dane o kursach małżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej http://www.pcmew.org/, a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi.
 • Dokładny adres parafii, w której ślub ma się odbyć z kodem pocztowym i nazwą diecezji, do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym, to trzeba podać dane kościoła ślubu oraz parafii, na terenie której ten kościół się znajduje.
 • Jeśli jedna ze stron jest wdową /wdowcem należy okazać zaświadczenie o zgonie współmałżonka

W czasie spotkania z duszpasterzem zostanie spisany Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych.

 

Oprócz Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych niekiedy trzeba będzie wypełnić dodatkowe dokumenty:

 

Wszyscy narzeczeni otrzymają od duszpasterza formę Statutory Declaration of Freedom. Jest to forma przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath/Solicitor o swoim stanie cywilnym. W Deklaracji podaje się wszelkie małżeństwa - cywilne lub religijne - zawarte wcześniej, także te zawarte z narzeczonym/narzeczoną. Statutory Declaration traktowana jest w Wielkiej Brytanii jako dokument legalny i zatajenie jakichkolwiek małżeństw jest traktowane jako przestępstwo. Commissioner for Oath można znaleźć w większości Firm Prawniczych; często duszpasterze skierują do najbliższego biura. By podpisać Deklarację trzeba okazać dokument tożsamości, a koszt nie powinien przekroczyć £10.00.

 

W przypadku, gdy narzeczeni katolicy zawarli już ślub cywilny, a teraz chcą uważnić ten związek sakramentalnie, należy wypełnić Prośbę o Konwalidację.

 

UWAGA: Kościół Katolicki w Anglii i Walii wymaga, by upłynęło 6 miesięcy pomiędzy zawartym związkiem cywilnym a ślubem kościelnym. Przepis ten nie obowiązuje w Polsce.

 

Gdy jedna ze stron jest ochrzczona w Kościele chrześcijańskim niekatolickim - którego Chrzest jest uznawany przez Kościół Katolicki (bo nie wszystkie są) - trzeba dodatkowo wypełnić Prośbę o zezwolenie na małżeństwo mieszane.

 

W przypadku, gdy jedna ze stron jest osobą nieochrzczoną lub jej Chrzest nie jest uznany za ważny przez Kościół Katolicki, trzeba wypełnić Prośbę o dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających. Obecność takich przeszkód może stwierdzić duszpasterz w czasie rozmowy kanonicznej.

 • Od strony niekatolickiej wymaga się, aby złożyła w obecności duszpasterza podpisane własnoręcznie Oświadczenie stwierdzające, że nie będzie stronie katolickiej przeszkadzać w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci z tego związku będą ochrzczone w Kościele Katolickim i po katolicku wychowane.
 • Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce wówczas od strony niekatolickiej (nie Polaków), która po osiągnięciu wieku dojrzałego mieszka w Wielkiej Brytanii, wymagany jest dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego (Register Office) dla dodatkowego potwierdzenia stanu wolnego tej osoby do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Oryginał tego dokumentu trzeba zabrać ze sobą do Polski.
 • Od strony niekatolickiej, która część swojego dorosłego życia spędziła poza granicami Wielkiej Brytanii, oprócz dokumentu z Brytyjskiego Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego stan danej osoby, wymagane jest także zaświadczenie o stanie wolnym wystawione przez Urzędy wszystkich krajów, w których ta osoba mieszkała wcześniej.
 • W przypadku ślubu konkordatowego zawieranego w Polsce, odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce ponoszą narzeczeni. Informacje o wymaganiach państwowych związanych z zawarciem małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce można uzyskać na stronie internetowej Konsulatu Polskiego w Londynie http://london.polemb.net/ lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

W przypadku, gdy ślub zawierany jest w Polskiej Parafii w Anglii i kapłan ma uprawnienia Register Office trzeba dodatkowo:

 • dostarczyć do polskiej parafii ślubu wszystkie kopie tzw. Certificate wydanego przez lokalny Register Office.
 • gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej, tzn. nie jest obywatelem brytyjskim ani obywatelem Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, należy z Home Office uzyskać zgodę na zawarcie tego małżeństwa.

Powyższe dokumenty małżeńskie po złożeniu w parafii zostaną przekazywane do Sekretariatu Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Tam wszystkie dokumenty są sprawdzane, wszelkie dyspensy i pozwolenia udzielane, a następnie dokumenty te zostają przesyłane do odpowiedniej Kurii Biskupiej w kraju, gdzie małżeństwo ma być zawarte. Dokumentacja przesyłana jest specjalną pocztą poleconą, a każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny.

 

Sprawy małżeńskie załatwiane są ściśle według daty ślubu i wysyłane do Kurii Biskupiej nie krócej niż sześć tygodni przed datą ślubu. Dokumenty docierają do Kurii z reguły po około 4 dniach. Każda Kuria otrzymuje dokumenty małżeńskie z całego świata i zajmuje się daną sprawą według daty ślubu, a następnie przesyła dokumenty do parafii, w której ślub się odbędzie.

 

Duszpasterz, który będzie asystował przy małżeństwie powinien sprawdzić odpowiednio wcześnie, czy dokumenty ślubu dotarły do Kurii Biskupiej. W przypadku ich zaginięcia jest możliwe przesłanie kopii całej dokumentacji.

 

Ze względu na ilość spraw małżeńskich napływających do Polskiej Misji Katolickiej w Londynie narzeczeni są proszeni, by w nagłych przypadkach telefonować do Sekretariatu PMK od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00.

Telefon: 020 7226 3439

lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

SŁOWO BOŻE