Zaloguj


 BIERZMOWANIE

 

„W sakramencie Bierzmowania Duch Święty udziela mocy,

abyśmy wiarę swoją mężnie wyznawali,

bronili jej i według wiary prowadzili nasze życie”

Z Katechizmu Bierzmowanych

 

 

 

Młody człowiek prosząc o

Sakrament Bierzmowania

w naszej Parafii powinien

wiedzieć, że:

 

1. Przygotowanie do Bierzmowania w naszej Parafii zasadniczo trwa 2 lata i jest prowadzone w Polskiej Szkole Sobotniej w Mansfield.
2. Kandydat do Bierzmowania zgłasza się do ks. Proboszcza we wrześniu i pisze prośbę, że pragnie przygotować się i przyjąć Sakramentu dojrzałości Chrześcijańskiej. W dokumencie sym uzasadnia, dlaczego pragnie przyjąć ten Sakrament oraz składa obietnicę, że się do tego wydarzenia dobrze przygotuje. /Forma do pobrania w PDF wkrótce/ Pierwsze spotkanie w pierwszą sobotę paździenika.
3. Przedstawia Metrykę Chrztu.
4. Wybiera świętego/świętą, którego/ej imię pragnie otrzymać w czasie Bierzmowania
5. Prosi świadka - osobę, która już przyjęła Sakramenty Wtajemniczenia Chrześcijańskiego /Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię/ i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary Chrześcijańskiej, najlepiej kiedy jest to jeden z Rodziców Chrzestnych.
6. Uczęszcza na katechezy przygotowujące i przystępuje do Sakramentu Pokuty.

 

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2). KKK 1285

 

Sakrament Bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem Bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu Pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien on osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

 

Więcej o Bierzmowaniu:

http://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Bierzmowanie

 

SŁOWO BOŻE