Zaloguj


 

CHRZEST

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

(Mt 28,19)

 

CHRZEST,

BIERZMOWANIE

EUCHARYSTIA

to Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, które są fundamentem całego życia chrześcijańskiego.

Katechizm Kościoła Katolickiego No.1212

 

Prosząc o Chrzest dla swojego Dziecka w naszej Parafii przynajmniej jeden z rodziców jest Polakiem, praktykującym katolikiem i przynależy do naszej Parafii. Przynależność do Polskiej Parafii wymaga wypełnienia Karty Przynależności, praktykowania swej wiary i materialnego wspierania naszej Parafii. Należy wówczas przedstawić ks. Proboszczowi:

  1. Kopię pełnego Aktu Urodzenia Dziecka
  2. Dokument Sakramentu Małżeństwa Rodziców    Dziecka, jeśli ślub kościelny został zawarty
  3. Wypełnioną formę ZGŁOSZENIE DO CHRZTU
  4. Dane o Rodzicach Chrzestnych

Rodzicem Chrzestnym może być osoba wierząca i praktykująca wiarę katolicką, która ukończyła 16 rok życia i przyjęła sakrament Bierzmowania. Jeśli wybrana osoba jest spoza naszej Parafii prosi o dokument swego ks. Proboszcza, że może być dopuszczony/a do godności Ojca lub Matki Chrzestnej.

 

Katecheza Chrzcielna dla Rodziców Dziecka przed Chrztem - pierwszy piątek miesiąca godz. 17:00.

 

Chrzest w innej Parafii

Rodzice, którzy pragną ochrzcić swoje Dziecko w innej Parafii proszą o pisemną zgodę swojego ks. Proboszcza.

 

 

SAKRAMENT CHRZTU

według Katechizmu Kościoła Katolickiego

 

 „Kto uwierzy i przyjmie Chrzest

będzie zbawiony” Mk 16,16


1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

 

Jak jest nazywany ten sakrament?

 

1214 Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).


1215 Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).


1216 "Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni w duchu..." Ochrzczony, otrzymawszy w chrzcie Słowo, "światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka" (J 1, 9), "po oświeceniu" (Hbr 10, 32) staje się "synem światłości" (1 Tes 5, 5) i samą "światłością" (Ef 5, 8):

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.

 

 Kto może przyjąć chrzest?

 

1246 "Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony".

 

CHRZEST DOROSŁYCH


1247 Od początków Kościoła chrzest dorosłych jest praktykowany najczęściej tam, gdzie dopiero od niedawna głosi się Ewangelię. Katechumenat (przygotowanie do chrztu) zajmuje wówczas ważne miejsce. Jako wprowadzenie w wiarę i życie chrześcijańskie powinien uzdalniać do przyjęcia Bożego daru Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii.


1248 Katechumenat, czyli formacja katechumenów, ma na celu umożliwienie im, w odpowiedzi na Bożą inicjatywę i w łączności ze wspólnotą eklezjalną, osiągnięcia dojrzałości w nawróceniu i wierze. Polega on "na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego... przez które uczniowie łączą się z Chrystusem, swoim Nauczycielem. Należy więc katechumenów odpowiednio wprowadzać w tajemnicę zbawienia i praktykę obyczajów ewangelicznych, a przez święte obrzędy, spełniane w kolejnych odstępach czasu, wtajemniczać ich w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego".


1249 Katechumeni "są już... złączeni z Kościołem, są już domownikami Chrystusa, a nierzadko prowadzą już życie nacechowane wiarą, nadzieją i miłością" . "Matka-Kościół już jak na swoich rozciąga na nich swą miłość i troskę".

 

 CHRZEST DZIECI


1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym.


1251 Rodzice chrześcijańscy powinni uznać, że taka praktyka odpowiada także ich roli opiekunów życia, powierzonej im przez Boga.


1252 Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła; wyraźne jej świadectwa pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe "domy" przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci .

 

Wiara i chrzest


1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: "O co prosicie Kościół Boży?", odpowiadają: "O wiarę!"


1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.


1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną (officium). Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie.

 

Więcej o Chrzcie:

http://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Chrzest

 

 

 

SŁOWO BOŻE