Zaloguj


 

MAŁŻEŃSTWO

 

 

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją

 i łączy się ze swą żoną tak ściśle,

 że stają się jednym ciałem.

 Rdz 2,24

 

 

Kurs Przedmałżeński i Poradnictwo Życia Rodzinnego dla narzeczonych z naszej Parafii odbywa się w Polskiej Parafii w Nottingham, przy 2 Sherwood Rise, NG7 6JN. Termin najbliższego Kursu możesz sprawdzić w dziale: Narzeczeni lub na stronie internetowej Polskiej Parafii w Nottingham: www.parafianottingham.org.uk


Miejscowości i terminy Nauk Przedmałżeńskich oraz Poradnictwa Rodzinnego w innych Polskich Parafiach na terenie Anglii:

http://www.pcmew.org/?page_id=151

 

Narzeczeni, wśród nich jeden Polak/Polka, którzy należą do Polskiej Parafii i mieszkają ponad 6 miesięcy w Anglii - planujący przyjąć Sakrament Małżeństwa w Anglii, w Polsce lub innym kraju - są proszeni o przeczytanie poniższych informacji i wyjaśnienia oraz skontaktowanie się ze swoim księdzem Proboszczem celem przygotowania wymaganych dokumentów i spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych.

Co naprawdę dzieje się w trakcie ślubu? - zobacz video

 

Katechizm Kościoła Katolickiego o Małżeństwie

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". KKK1601

 

I. Małżeństwo w zamyśle Bożym

Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła. KKK1602

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków, żyjących w Anglii i Walii, którzy:

 •  należą do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (polskie parafie na Wyspach są parafiami personalnymi, dlatego wierni muszą złożyć formalną Deklarację, w której wyrażają wolę włączenia się w życie lokalnego Kościoła polskiego)
 • pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński
 • mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy

Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce w parafii ślubu.

Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim angielskim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w angielskim Kościele katolickim.

Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy, należą do jednej z parafii Polskiej Misji Katolickiej i pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu rozpoczęcia procedur.

Wyjątek stanowią osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński, nawet jeżeli został on rozwiązany i osoby te mogą zawrzeć powtórne małżeństwo lub już je zawarły z obecnym narzeczonym / obecną narzeczoną.
W takim przypadku nie wolno ustalać daty ślubu przed skontaktowaniem się z biurem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Trzeba bowiem ustalić, czy dana osoba jest stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dotyczy to przede wszystkim niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub, który uważany jest za rozwiązany w świetle prawa cywilnego.
W większości takich przypadków potrzebne jest bowiem orzeczenie stanu wolnego tej osoby przez Katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten zajmuje około 18 miesięcy.

Wyjątek stanowią także narzeczeni katolicy, których sakramentalne małżeństwo zostało przez Trybunał Kościelny II Instancji uznane jako zawarte nieważnie, a w decyzji Trybunału zawarta jest klauzula warunkowa. Osoby takie powinny jak najszybciej skontaktować się z Sekretariatem Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Kontakt: 4 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ
tel. (020) 7226 3439, fax (020) 7704 7668; mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W przypadku katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem, należy przedstawić metrykę ślubu, prawomocny wyrok sądu, a w czasie spotkania z duszpasterzem wypełnić Prośbę o uznanie stanu wolnego podając wszystkie adresy, pod którymi dana osoba mieszkała w trakcie trwania małżeństwa.

Dokumenty, które należy skompletować i zabrać ze sobą na spotkanie z duszpasterzem:

 • Dokument tożsamości /paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy/
 • Metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego /data wydania metryki nie może być starsza niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu/; należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z tymi w dokumencie tożsamości; w przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli w metryce chrztu nie ma adnotacji o przyjętym Sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której Sakrament ten był przyjęty.

UWAGA: okres 6-o miesięcznej ważności metryki chrztu, adnotacje o bierzmowaniu i braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w metryce chrztu nie obowiązują osób ochrzczonych w innych Kościołach chrześcijańskich (niekatolickich), które przedstawiają metrykę Chrztu wydaną przez tamte Kościoły.

 • Dokument ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego. Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Anglii i Walii lub w Polsce. Kurs można odbyć zarówno w parafiach polskich, jak i tych prowadzonych przez diecezje angielskie (zalecane jest to w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego). Ukończenie kursu małżeńskiego jest w zasadzie obowiązkowe tylko dla katolików. Zachęca się jednak, by w miarę możliwości narzeczeni niekatolicy uczestniczyli w tych kursach, by mogli poznać, chociaż w zarysie, istotę nauczanie Kościoła katolickiego o sakramencie Małżeństwa. Dane o kursach małżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej http://www.pcmew.org/, a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi.
 • Dokładny adres parafii, w której ślub ma się odbyć z kodem pocztowym i nazwą diecezji, do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym, to trzeba podać dane kościoła ślubu oraz parafii, na terenie której ten kościół się znajduje.
 • Zaświadczenie o zgonie współmałżonka jeżeli jedna ze stron jest wdową /wdowcem.

W czasie spotkania z duszpasterzem zostanie spisany Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych.

Oprócz Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych niekiedy trzeba będzie wypełnić dodatkowe dokumenty:

Wszyscy narzeczeni z wyjątkiem Polaków-katolików otrzymają od duszpasterza formę Statutory Declaration. Jest to forma przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath/Solicitor o swoim stanie cywilnym. W Deklaracji podaje się wszelkie małżeństwa - cywilne lub religijne - zawarte wcześniej, także te zawarte z narzeczonym/narzeczoną. Statutory Declaration traktowana jest w Wielkiej Brytanii jako dokument legalny i zatajenie jakichkolwiek małżeństw jest traktowane jako przestępstwo. Commissioner for Oath można znaleźć w większości Firm Prawniczych; często duszpasterze skierują do najbliższego biura. By podpisać Deklarację trzeba okazać dokument tożsamości, a koszt nie powinien przekroczyć £10.00.

W przypadku, gdy narzeczeni katolicy zawarli już ślub cywilny, a teraz chcą uważnić ten związek sakramentalnie, należy wypełnić Prośbę o Konwalidację.

UWAGA: Kościół Katolicki w Anglii i Walii wymaga, by upłynęło 6 miesięcy pomiędzy zawartym związkiem cywilnym a ślubem kościelnym. Przepis ten nie obowiązuje w Polsce.

Gdy jedna ze stron jest ochrzczona w Kościele chrześcijańskim niekatolickim - którego Chrzest jest uznawany przez Kościół Katolicki (bo nie wszystkie są) - trzeba dodatkowo wypełnić Prośbę o zezwolenie na małżeństwo mieszane.

W przypadku, gdy jedna ze stron jest osobą nieochrzczoną lub jej Chrzest nie jest uznany za ważny przez Kościół Katolicki, trzeba wypełnić Prośbę o dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających. Obecność takich przeszkód może stwierdzić duszpasterz w czasie rozmowy kanonicznej.

 • Od strony niekatolickiej wymaga się, aby złożyła w obecności duszpasterza podpisane własnoręcznie Oświadczenie stwierdzające, że nie będzie stronie katolickiej przeszkadzać w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci z tego związku będą ochrzczone w Kościele Katolickim i po katolicku wychowane.
 • Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce wówczas od strony niekatolickiej (nie Polaków), która po osiągnięciu wieku dojrzałego mieszka w Wielkiej Brytanii, wymagany jest dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego (Register Office) dla dodatkowego potwierdzenia stanu wolnego tej osoby do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Oryginał tego dokumentu trzeba zabrać ze sobą do Polski.
 • Od strony niekatolickiej, która część swojego dorosłego życia spędziła poza granicami Wielkiej Brytanii, oprócz dokumentu z Brytyjskiego Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego stan danej osoby, wymagane jest także zaświadczenie o stanie wolnym wystawione przez Urzędy wszystkich krajów, w których ta osoba mieszkała wcześniej.
 • W przypadku ślubu konkordatowego zawieranego w Polsce, odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce ponoszą narzeczeni. Informacje o wymaganiach państwowych związanych z zawarciem małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce można uzyskać na stronie internetowej Konsulatu Polskiego w Londynie http://london.polemb.net/ lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

W przypadku, gdy ślub zawierany jest w polskiej parafii w Anglii i kapłan ma uprawnienia Register Office trzeba dodatkowo:

 • dostarczyć do polskiej parafii ślubu wszystkie kopie tzw. Certificate wydanego przez lokalny Register Office.
 • gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej, tzn. nie jest obywatelem brytyjskim ani obywatelem Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, należy z Home Office uzyskać zgodę na zawarcie tego małżeństwa.

Powyższe dokumenty małżeńskie po złożeniu w parafii zostaną przekazywane do Sekretariatu Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Tam wszystkie dokumenty są sprawdzane, wszelkie dyspensy i pozwolenia udzielane, a następnie dokumenty te zostają przesyłane do odpowiedniej Kurii Biskupiej w kraju, gdzie małżeństwo ma być zawarte. Dokumentacja przesyłana jest specjalną pocztą poleconą, a każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny.

Sprawy małżeńskie załatwiane są ściśle według daty ślubu i wysyłane do Kurii Biskupiej nie krócej niż sześć tygodni przed datą ślubu. Dokumenty docierają do Kurii z reguły po około 4 dniach. Każda Kuria otrzymuje dokumenty małżeńskie z całego świata i zajmuje się daną sprawą według daty ślubu, a następnie przesyła dokumenty do parafii, w której ślub się odbędzie.

Duszpasterz, który będzie asystował przy małżeństwie powinien sprawdzić odpowiednio wcześnie, czy dokumenty ślubu dotarły do Kurii Biskupiej. W przypadku ich zaginięcia jest możliwe przesłanie kopii całej dokumentacji.

Ze względu na ilość spraw małżeńskich napływających do Polskiej Misji Katolickiej w Londynie narzeczeni są proszeni, by poza nagłymi przypadkami telefonować do Sekretariatu PMK od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00. Telefon: 020 7226 3439 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Więcej o wartości, znaczeniu i godności Sakramentu Małżeństwa można znaleźć: http://liturgia.wiara.pl/Sakramenty/Malzenstwo

 

 

 

SŁOWO BOŻE